Site pictogram

Algemene voorwaarden

Begrippen

 1. TOUDOU’, de VOF TOUDOU, ook wel opdrachtnemer; 
 2. de Consument’, de partij waarvoor TOUDOU de verrassingsactiviteit organiseert, waartoe de partij heeft ingestemd; 
 3. Derde’, de partij die in samenwerking met TOUDOU een onderdeel van de Activiteit verzorgt;
 4. ‘Activiteit’, de opdracht zoals omschreven in de opdrachtomschrijving op de website van Toudou en in de opdrachtbevestiging.

Artikel 1 – Inleiding

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten die TOUDOU met de Consument sluit.
 2. Wanneer een order wordt geplaatst door middel van betaling door de Consument, betreft dit een definitieve boeking. 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Toudou VOF 

Ruyschstraat 80HS

1091CG Amsterdam

Telefoonnummer: 06-48732787 

E-mailadres: toudou.info@gmail.com

Website: http://www.toudou.nl

KvK-nummer:

Btw-identificatienummer:

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van TOUDOU en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen TOUDOU en de Consument. 
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld via de website van TOUDOU.
 3. TOUDOU draagt geen verantwoordelijkheid over algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door Derden zijn opgesteld of uitgegeven.

Artikel 4 – De Activiteit

 1. TOUDOU organiseert in opdracht van de Consument een verrassingsactiviteit, naar aanleiding van de wensen als opgegeven in de online vragenlijst of tijdens mondelinge overleggen.
 2. Na boeking van de Activiteit verstuurt TOUDOU een opdrachtbevestiging met de benodigde informatie. Bij de boeking kan Consument in de door TOUDOU opgestelde vragenlijst de voorkeuren aangeven. TOUDOU houdt bij de samenstelling van de Activiteit rekening met de antwoorden op de gestelde vragen. 
 3. Uiterlijk 12 uur voorafgaand aan de Activiteit ontvangt de Consument de benodigde informatie over de inhoud van de verrassing. 
 4. TOUDOU mag Derden inschakelen bij de uitvoering van de Opdracht. Het is belangrijk dat een boeking uiterlijk 14 dagen voor de gewenste datum wordt gedaan. 
 5. De Consument en andere deelnemers aan de Activiteit zullen alle aanwijzingen van TOUDOU opvolgen, zowel voorafgaand als tijdens de Activiteit.
 6. Indien een Activiteit een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Deze informatie wordt uiterlijk 12 uur van tevoren gedeeld met de Consument.

Artikel 5 – De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de betaling of akkoord op de offerte door TOUDOU is ontvangen. Daarmee is de Opdracht bevestigd en start TOUDOU met de voorbereidingen van de Activiteit. 
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt TOUDOU onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door TOUDOU is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
 3. TOUDOU treft passende technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. 
 4. De Consument stemt in met digitale communicatie en facturatie, maar kan zich tegenover TOUDOU niet beroepen op het niet aankomen van een factuur wanneer de oorzaak daarvan in de risicosfeer van de Consument ligt. 
 5. TOUDOU kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien TOUDOU op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 6. De Consument verstrekt bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over zichzelf en de door de Consument aangemelde personen die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Bijzonderheden over lichamelijke en geestelijke toestand van de Consument en de door de Consument aangemelde personen, die van belang kunnen zijn voor de organisatie van het uitje, worden vermeld in de informatiemail richting de Consument, uiterlijk 12 uur van tevoren. Als in de informatieplicht tekortgeschoten wordt, kan dit tot gevolg hebben dat de organisator of iemand namens de organisator en de Consument en de eventuele aangemelde personenen van (verdere) deelname aan het uitje uitsluit. In dat geval brengt TOUDOU alle hiermee gemoeide kosten aan de Consument in rekening. 
 7. De Consument kan zowel om medische als om andere redenen TOUDOU verzoeken om het aanbod te wijzigen. Als hieraan kosten zijn verbonden, maakt TOUDOU die aan de Consument bekend. TOUDOU is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek gehoor te geven. Doet TOUDOU dat wel, dan is de Consument verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden. 
 8. TOUDOU zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van TOUDOU waar de Consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; e. indien de Consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 

Artikel 6 – Annulering en wijziging van de opdracht

 1. Na invullen van de vragenlijst is de dienst uitgesloten van het herroepingsrecht, aangezien in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien. 
 2. Annulering door Consument moet per email worden doorgegeven. TOUDOU zal Consument zoveel mogelijk tegemoetkomen. Wanneer kosten gemaakt door TOUDOU niet kunnen worden teruggevorderd bij de Derde, komt het gehele bedrag voor rekening en risico van Consument, ongeacht het tijdstip van annulering. Bij annulering minder dan 10 dagen voorafgaande aan de uitvoering van de Opdracht is Consument het gehele overeengekomen en betaalde bedrag verschuldigd. 
 3. Uitstel van de Opdracht door Consument wordt beschouwd als een annulering, tenzij TOUDOU instemt met een nieuwe datum, waarbij TOUDOU ook afhankelijk is van de ingeschakelde Derden en afspraken omtrent de gemaakte kosten.
 4. Wanneer de Opdracht vertraging oploopt door een oorzaak binnen de risicosfeer van Consument, heeft TOUDOU het recht om de extra tijd aan Consument in rekening te brengen of de Opdracht in te korten, zonder recht op enige restitutie of korting voor Consument. 

Artikel 7 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
 2. De in de Opdracht genoemde prijzen zijn inclusief btw. In de prijs van de Opdracht zijn reiskosten, parkeerkosten en toeristenbelasting niet inbegrepen. 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid van TOUDOU

 1. TOUDOU staat er voor in dat de Activiteit voldoet aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
 2. Een door TOUDOU, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover TOUDOU kan doen gelden indien TOUDOU is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van TOUDOU, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. Indien TOUDOU aansprakelijk mocht zijn voor schade die door of als gevolg van de Activiteit is ontstaan, dan is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot het aan Consument in rekening gebrachte en betaalde bedrag. 
 4. TOUDOU kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die Consument lijdt door eigen nalatigheid (bijvoorbeeld het niet opvolgen van aanwijzingen van TOUDOU of onvolledigheid of onjuistheid van door de Consument verschafte informatie). 
 5. Het gebruik van faciliteiten en materialen en deelname aan activiteiten van Derden is geheel voor eigen risico van de Consument en TOUDOU is hiervoor niet aansprakelijk. Bij schade door toedoen van de Consument bij het gebruik van faciliteiten en materialen en deelname aan activiteiten van Derden is TOUDOU hiervoor niet aansprakelijk.
 6. TOUDOU is nooit aansprakelijk voor (lichamelijke) schade en schade aan persoonlijke zaken of verlies daarvan. Alle deelnemers aan de Activiteit zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. Ook aansprakelijkheid voor indirecte schade en gevolgschade is uitgesloten. 
 7. Annulering door TOUDOU maakt TOUDOU tegenover de Consument niet schadeplichtig. Zodra TOUDOU weet dat de Activiteit niet door kan gaan, wordt dit gemeld aan Consument, al dan niet met een alternatieve aanbieding. Wanneer de Consument van deze alternatieve activiteit afziet, zal TOUDOU het ontvangen bedrag binnen een maand aan de Consument terugbetalen. Dit laatste geldt niet als er sprake is van overmacht. 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid van Consument

 1. Iedere deelnemer aan de Activiteit is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een (WA-, reis-, en ongevallen)verzekering.
 2. Consument is aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van de door TOUDOU of door een ingeschakelde Derde – al dan niet tegen betaling – aan de Consument beschikbaar gestelde zaken. Ook is de Consument zelf verantwoordelijk (en bij schade aansprakelijk) voor schade aan en/of verlies van zaken die voor de Activiteit zijn gebruikt. De Consument vrijwaart TOUDOU voor iedere claim in relatie tot bij de Activiteit gebruikte zaken.
 3. In het geval van overmacht komen alle (on)kosten van TOUDOU, waaronder begrepen alle (on)kosten van – al dan niet door TOUDOU ingeschakelde – Derden, volledig voor rekening van de Consument. De Consument vrijwaart TOUDOU tegenover derden voor iedere aanspraak in dit kader.
 4. Wanneer Consument de uit deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig nakomt, is Consument aansprakelijk voor alle hierdoor geleden schade van TOUDOU. Daarnaast blijft TOUDOU het recht houden om – voor zover mogelijk – nakoming van de Consument te verlangen.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. TOUDOU zal de grootst mogelijk zorgvuldigheid in acht nemen bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
 2. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 
 3. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Artikel 10 – Klachtenregeling

 1. Klachten kunnen worden doorgegeven via www.toudou.nl/contact
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij TOUDOU.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door TOUDOU binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 4. De Consument dient TOUDOU in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 11 – Beëindiging Activiteit

 1. Partijen hebben beiden het recht om de Activiteit op te zeggen zonder ingebrekestelling en zonder verplichting tot schadevergoeding aan de ander, zodra:
  1. Het faillissement van een van de partijen wordt aangevraagd of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
  2. de Consument surséance van betaling aanvraagt of hem/haar dit wordt verleend;
  3. TOUDOU gegronde redenen heeft om te twijfelen aan het vermogen van de Consument om (tijdig) aan de verplichtingen te voldoen. 

Artikel 12 – Overmacht

 1. Alle onvoorziene omstandigheden waardoor TOUDOU de Activiteit niet, niet tijdig of niet zonder (naar het oordeel van TOUDOU) bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor TOUDOU als overmacht gelden. Voorbeelden van onvoorziene omstandigheden zijn: staking, natuurrampen, ziekte of een ander geval van overmacht bij een ingeschakelde Derde.
 2. TOUDOU heeft in geval van overmacht het recht om:
  1. In overleg met de Consument de betreffende Activiteit te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum, of een andere Derde in te zetten;
  2. De Activiteit (gedeeltelijk) te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn tegenover Consument.

Artikel 13 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen TOUDOU en de Consument, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 14 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Op alle door TOUDOU geschreven teksten en gemaakte foto’s geldt het copyright van TOUDOU. 
 2. TOUDOU staat niet in voor de eventuele gevolgen van de door Derden of publiek gemaakt beeld- of geluidsmateriaal. 

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden ongeldig blijkt, blijven de overige bepalingen van kracht. TOUDOU zal ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen, welke zo min mogelijk afwijken van de voorheen gestelde bepaling.

Mobiele versie afsluiten